fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP (B2C) & (B2B)

Artikel 1 – Definities 

 1. Shotix B.V., gevestigd te Losser, KvK-nummer 85256560, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 5. “Creatie”: elke creatie, werk, inspanning, concept, idee, ontwerp, tekening, Render, 3D-model, 3D-tekening, schets, logo, vormgeving, verbetering, wijziging, oplossing, systeem, product, uitvinding, methode, werkwijze, opzoeking, ontwikkeling, proces, studie, schema, analyse, document, rapport, onderzoek, realisatie, knowhow, databank, Product, Dienst, tekst(en), foto’s, video’s, audiovisuele creaties (met of zonder geluid), enige andere content of informatie dan wel eender welke creaties, intellectuele prestatie of resultaat van elke intellectuele of scheppende activiteit, van welke aard dan ook, in welke uitdrukkingsvorm of op welke drager dan ook.
 6. “Website”: de website en webplatform van Shotix B.V. beschikbaar op www.shotix.nl
 7. “Product/Dienst”: de door de Klant bestelde en door Shotix B.V. voor de Klant ontworpen, ontwikkelde en/of geleverde producten zoals omschreven op de website, met inbegrip van Product fotografie, 3D-renders , 360° video’s, met inbegrip van previews, en alle hieraan gerelateerde producten of elementen, zoals nader bepaald en omschreven in de Overeenkomst.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  


Artikel 3 – Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  


Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes, facturatie en prijzen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 
 5. Eventuele wijzigingen aan de Producten of Diensten en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de op het moment van de bijkomende opdracht van kracht zijnde prijzen of tarieven van Shotix B.V..
 6. Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft Shotix B.V. van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, indien van toepassing en zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 75,- EUR, en dit onverminderd pag. 7 het recht van Shotix B.V. op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden en telkens onverminderd het recht van Shotix B.V. een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien heeft Shotix B.V., bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, het recht op betaling door de Klant.
 7. Gebeurlijke klachten ontslaan de Klant niet van zijn verplichting tot betaling aan Shotix B.V..


Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 5 dagen de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden (herroepingsrecht) bij ontevredenheid. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. Echter vervallen hierbij de rechten voor de klant om de geleverde artikelen te gebruiken voor welke doeleinden van ook. Bij verbreking van deze regel zal er een boete van 15000 Euro opgelegd worden per product en/of foto.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 


Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  


Artikel 7 – Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   


Artikel 8 – Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 


Artikel 9 – Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 


Artikel 10 – Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de Producten en/of Diensten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan. 
 4. Indien de Producten en/of Diensten worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 7. Verkoper is gerechtigd de Producten en/of Diensten in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 8. De informatie en het aanbod op de Website, inclusief eventuele afbeeldingen, video’s en/of beschrijvingen, is steeds van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de Overeenkomst. De informatie en het aanbod op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties worden gegeven.
 9. De Producten en/of Diensten worden geleverd zoals omschreven op de Website of de Overeenkomst. Shotix B.V. levert de bestelde Producten en/of aangeboden Diensten aan de Klant hetzij door terbeschikkingstelling ervan via de Website, hetzij via een andere veilige weg (bv. WeTransfer). De bestelde Producten en/of aangeboden Diensten worden door Shotix B.V. ter beschikking gesteld aan de Klant voor een bepaalde duur van één (1) jaar.
 10. Producten of artikelen die door de koper worden opgestuurd als gebruik voor het opleveren van de Producten en/of Diensten zullen 3 maand na oplevering bewaard worden in het magazijn van Shotix B.V. Hierna heeft Shotix B.V. het recht de artikelen te verschroten en kan de koper de verkoper niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade. Tevens is Shotix B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan bij het transport van de producten of artikelen die door de koper worden opgestuurd als gebruik voor het opleveren van de Producten en/of Diensten.
 11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Shotix B.V. meegedeelde leverings- of uitvoeringstermijnen louter indicatief. Het overschrijden van de aangegeven leverings- of uitvoeringstermijnen door Shotix B.V. zal geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of prijsvermindering, noch tot een beëindiging van de Overeenkomst.
 12. De Klant zal Shotix B.V. steeds alle informatie bezorgen en de nodige medewerking verlenen om de Producten (goed) te ontwerpen, ontwikkelen en/of leveren en/of de Diensten (goed) uit te voeren en/of enige risico’s in dit verband te vermijden of in te perken. Elke vertraging of gebrekkige levering of uitvoering veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) valt buiten de verantwoordelijkheid van Shotix B.V.. Shotix B.V. is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of derden hierdoor zou lijden.
 13. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming i.v.m. de Producten of Diensten moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Shotix B.V.. Geleverde Producten die definitief werden opgeleverd kunnen onder geen enkele voorwaarde worden teruggenomen of omgeruild. De Klant is gehouden de preview van de Producten onmiddellijk bij het ter beschikking stellen via de Website of via andere weg te controleren op eventuele gebreken of non-conformiteit en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.
 14. Aangepaste, beschadigde of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald.
 15. Een klacht verleent de Klant niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van de Producten of Diensten te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.


Artikel 11 – Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 12 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  


Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  


Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 3. Voor zover Shotix B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, leveringen, productie en/of diensten van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout. Shotix B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de gebeurlijke (externe) leverancier, dienstverlener, onderaannemer of partner in kwestie bereid is te aanvaarden m.b.t. hun producten, werken of diensten.
 4. De Klant dient Shotix B.V. integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de Producten of Diensten dan wel op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
 5. Het recht op schadevergoeding jegens Shotix B.V. vervalt onherroepelijk zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. De Klant dient binnen voormelde termijn een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan Shotix B.V. met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout.


Artikel 15 – Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 16 – Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 
   

Artikel 17 – Intellectueel eigendom 

 1. Shotix B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De koper mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shotix B.V.  (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant.
 4. Shotix B.V. is te allen tijde gerechtigd om haar Producten en/of Diensten te signeren en/of haar (merk- en/of handels)naam, logo of (merk)teken daarop te vermelden Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding(en) van de Intellectuele Eigendomsrechten van Shotix B.V. te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

Artikel 18 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Shotix B.V.  is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Shotix B.V.  zoveel mogelijk vooraf met de koper/klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Shotix B.V. is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

Algemene voorwaarden